Program Çıktıları

 1. Siyaset Bilimi, Hukuk, İktisat, İşletme, Muhasebe, Maliye ve Uluslararası İlişkiler gibi sosyal bilimler alanında yeterli düzeyde temel ve kavramsal bilgi. 
 2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleme, kuramları öğrenme, muhakeme etme, çözümleme ve aktarabilme becerisi.
 3. Küresel, ulusal ve yerel düzeyde kamu politikalarını etkileyen hukuki, iktisadi ve siyasi gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 4. Toplumsal, ekonomik ve siyasal problemleri saptama, tanımlama, veri toplama, analiz etme ve yorumlama ile bu amaçlara özgü uygun bilimsel yöntemleri uygulama becerisi.
 5. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 6. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 7. Temel hak ve hürriyetlerin, ekonomik ve sosyal hakların, çevrenin, tarihi ve kültürel değerlerin korunması konularında farkındalık.
 8. Toplumsal sorumluluğu olan bir yurttaş/kamu çalışanı olarak kamu yararını gözetme farkındalığı.
 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi ile en az bir yabancı dili kullanabilme becerisi.
 10. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün kesişim alanındaki disiplinlerin temel kavramlarına hâkim olarak, bu bilgileri kamu kurumlarında uygulama becerisi.
 11. Kamu Yönetimi ile İşletme Yönetimi arasındaki farkların bilincine vararak, kamu yararını temel değer olarak sahiplenen kamu politikaları geliştirme becerisi.